Allmänna kundvillkor


Uppdaterades: 2022-12-17

Dessa allmänna kundvillkor gäller för samtliga tjänster som bolag i piga nu AB koncernen utför i enlighet med beställda arbetsuppdrag via kundsamtal. För att avvika från dessa villkor måste piga nu AB och kunden göra en särskild överenskommelse.

Piga nu AB ansvar
Piga nu AB ansvarar för att utföra städtjänst och utvändig fastighetstvätt i enlighet med Piga nu AB´s rutiner och policys samt i enlighet med överenskommelse i kundsamtal.
Piga nu AB förbinder sig att ha erforderliga säkerhetsrutiner samt att förvara tillträdesinformation ex. nycklar och koder på ett säkert sätt som inte kan härledas till kund.
Piga nu AB är anslutet till kollektivavtal med Kommunal och Almega. All personal är försäkrade hos FORA och all personal arbetar under sekretessavtal. Piga nu AB har ansvarsförsäkringar hos Länsförsäkringar Halland.
Piga nu AB ansvarar för att slutföra en väl utförd tjänst och vid de tillfällen då mer arbetstid än avtalat i kundsamtal behövs ska Piga nu AB kontakta kund för att kund ska ges chans att avbryta uppdraget. Om kund ej går att kontakta senast 30 min innan avtalad sluttid kommer piga nu AB att slutföra tjänsten och debitera kund per timme.

Piga nu AB frihet från ansvar
Piga nu AB är fri från ansvar om piga nu AB har varit normalt aktsam. Piga nu AB är fri från ansvar om skadan eller förseningen orsakats av kundens fel eller försummelse, förhållanden utanför piga nu AB´s kontroll som piga nu AB inte kunnat undvika och vars följder piga nu AB inte kunnat förebygga.
Piga nu AB är fri från ansvar om kund önskar att kundens nyckel ska förvaras på annat sätt än i piga nus förvar.
Piga nu AB ansvarar inte för eventuell väntetid som påverkar kunden då kund avtalat med piga nu AB att denne ska öppna dörr för att piga nu AB ska kunna utföra tjänsten.

Ersättning
Om skada på kundens egendom skett på grund av piga nu AB´s oaktsamhet ska skadan anmälas inom 24h efter avslutad tjänst. Ersättning kan aldrig erhållas för annat än styrkta skador. Kund ska styrka skadan.
Skadan ska sedan värderas av kund inom skälig tid och skadeståndsbelopp ska meddelas till piga nu AB och ersätts enligt gängse lagar och praxis, såsom åldersavdrag och standardförbättring. Om anmälan inte har framförts inom nämnd frist, går kunden miste om rätten att göra gällande påföljder för skadan.
Om skada på kundens egendom skett på grund av piga nu AB´s oaktsamhet enligt bestämmelserna ovan ger kunden rätt till ersättning. Ersättning sker i första hand via att piga nu AB köper en likvärdig produkt och levererar till kund. Om piga nu AB inte kan köpa och leverera en likvärdig produkt ska summan av marknadsvärdet på en likvärdig produkt med åldersavdrag dras av på kundens faktura.
Om kund tilldelat sin nyckel till piga nu att förvara och nyckel försvunnit ersätter piga nu AB kostnad för cylinderbyte samt tillhörande ny nyckel.

Ekonomi
Piga nu AB är godkänd för F-skatt.
Nekar skatteverket RUT-avdrag eller om kunden meddelat piga nu AB felaktigt personnummer faktureras tjänstens fulla belopp utan RUT-avdrag. Kund ansvarar för att skriftligen meddela Piga nu AB om förändringar för kundens möjlighet till RUT-avdrag.
Felaktigheter i en faktura eller annan betalningsanmaning från piga nu AB måste reklameras senast på förfallodagen.
Betalningsvillkor sker 30 dagar netto. Efter 30 dagar tillkommer påminnelseavgift om 60kr. Vid obetalda fakturor lämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten.

Kundens ansvar
Kunden ansvarar för sina åtaganden.
Kund ska som uppdragsgivare kontrollera att hemmets försäkringar gäller i de situationer som kan uppstå vid anlitande av piga nu AB´s tjänster.

Kunden ansvarar för att avboka tjänst eller ändra tidpunkten för tjänstens utförande senast kl. 07:00 den dagen tjänsten skulle ha skett. Enstaka/tillfälliga ändringar är debiteringsfria. Meddelas avbokningen efter 07:00 samma dag påförs kund dock kostnaden för detta uppdrag.
Kunden ansvarar för att piga nu AB har rätt tillträdesinformation, så som adress och port- och larmkoder. Kunden ansvarar för att ev. avtalad tid när kund ska öppna en port/dörr verkställs. Om kund brister i nu aktuella avseenden, och Piga drabbas av skada och olägenheter, såsom stillastående personal och utrustning, påförs kunden kostnaden härför.
Kunden ansvarar för att piga nu AB har rätt information om fastigheten där tjänsten ska utföras för att säkerhetsställa att den avtalade tjänsten ska kunna utföras.
Om det inträffar en skada ska kund snarast och inom 24h underrätta Piga nu AB för att senare kunna framställa anspråk på ersättning. Kund bär bevisbördan.
För det fallet att det finns inom eller i anslutning till fastigheten särskilt värdefull eller känslig egendom, eller specifik information gällande tjänst i kunds fastighet skall detta meddelas till Piga senast 48 timmar före det en tjänst avses påbörjas. För det fall att möbler eller annan inredning måste flyttas för att möjliggöra tjänsten skall saken ifråga av kund förses med lämpligt skydd mot repor eller skada av ytskikt ex. möbeltassar. För att utföra våra tjänster med den kvalité vi vill leverera ingår det i våra rutiner att flytta på vissa möbler. Piga nu AB friskriver sig från skadeståndsansvar om lämpligt, helt och rent, skydd mot ytskikt inte finns. Om avsteg från våra rutiner ska genomföras, ex. att personal inte ska flytta på en specifik möbler, måste kunde meddela det senast 48 timmar före en tjänst avses påbörjas.

Reklamation
Om kund vill reklamera en tjänst ska reklamationen framföras till piga nu AB inom 24h efter avslutat arbetstillfälle via mejl, info@piga.nu. Om klagomål inte har framförts inom nu nämnda frister, går kunden miste om rätten att göra gällande påföljder för bristfälligt utfört uppdrag. Piga nu AB har 48 timmar (vardagar) på sig att åtgärda brister i den utförda tjänsten efter mottaget klagomål. Om Piga nu AB´s åtgärdande skulle vara bristfälligt, eller om piga nu AB inte har åtgärdat bristen inom 48h med förutsättning att kund har gett möjlighet för detta, får kunden tillbaka motsvarande kostnad som kunden har på grund av piga nu AB´s försummelse.

Uppsägning
Avtalad tjänst med löpande frekvens enligt kundsamtal avslutas genom ett skriftligt meddelande till info@piga nu AB. Piga nu har ingen uppsägningstid om inget annat är överenskommet.

Ändringar och tillägg i kundvillkoren
Piga nu´s kundvillkor kan komma att ändras. Ändringar i kundvillkoren ser genom publicering på piga nu AB´s hemsida. Vid publicering beskrivs ändringen. Ändringen träder i kraft en månad efter publicerat datum.

Tvist
En eventuell tvist om hur det beställda arbetsorder via kundsamtal sammanhängande rättsförhållanden ska tolkas och tillämpas ska i den mån det går ske genom förhandlingar mellan parterna.